Zavolejte nám! (+420) 777-032-513|info@blackvue.cz
Obsah
 

Nastavení firmware  #

1. Kliknutím na tři tečky otevřete nabídku MENU auto kamery.

2. Kliknutím na Firmware změňte nastavení firmware palubní kamery. Můžete změnit nastavení v následujících nabídkách: Basic (základní), Sensitivity (citlivost), Systém, Wi-Fi, Cloud a FW language (jazyk firmware).V případě jakýchkoli změn v nastavení bude aktivováno tlačítko Save (Uložit). V horní části displeje budete moci zkontrolovat datum poslední aktualizace (Last updated).

Pokud jste dokončili úpravu nastavení, klikněte na Save (Uložit) pro okamžité použití. Po uložení některých změn v nastavení kamery může dojít k vynucenému restartu po obnovení nastavení nebo ukončení nahrávání.

Pokud uložíte změny v následujících nastaveních, může dojít k vynucenému restartu po obnovení nastavení:
Nastavení času
Nastavení kvality
Nastavení videa nebo délky segmentu videa

Basic (Základní) #

V základním nastavení můžete si změnit nastavení v položkách Time (Čas), Video a Recording (Záznam).

Time (Čas) #

#

Zvolte časové pásmo, které se má automaticky synchronizovat s časem GPS, nebo si můžete čas a datum nastavit manuálně po povolení volby  Manual time setting (Manuální nastavení času).

Poznámka:
• Tovární nastavení je GMT -11.
Některé příklady časových posunů GMT jsou:
– GMT-7: Los Angeles
– GMT-4: New York
– GMT+0: Londýn
– GMT+1: Praha
– GMT+3: Moskva
– GMT+8: Singapur
– GMT+9: Soul
– GMT+10: Sydney

Pokud si nejste jisti svým posunem vůči GMT, vyhledejte si prosím své město na https://greenwichmeantime.com/
* Výběr letního času posune hodiny o jednu hodinu dopředu
Při manuálním nastavování času nastavte očekávaný čas, kdy bude auto kamera Blackvue zapnuta (nikoli současný).

Poznámka: Pokud nemáte připojeny GPS modul (volitelné příslušenství u modelu řady DR590), nastavte si správný čas manuálně.

Video #

 

Resolution (Rozlišení) #

Rozlišení a snímková frekvence palubní kamery se liší podle modelu auto kamery. Otevřete návod k požadovanému modelu auto kamery a vyhledejte technické specifikace přístroje.

Video kodek (pouze u řady 900) #

Vyberte si mezi H.26 (HEVC) a H.264(AVC).
• Doporučuje se H.265 (HEVC), zejména pro záznamy v 4K UHD rozlišení. Ve srovnání s AVC nabízí HEVC přibližně dvojnásobný poměr komprese dat při stejné kvalitě videa. Starší zařízení však nemusí podporovat přehrávání videa HEVC.
• H.264 (AVC) lze zvolit pro kompatibilitu se staršími PC a smartphone.

Poznámka:
• Přehrávání v rozlišení 4K UHD a/nebo videí kódovaných H.265 závisí na hardwaru a softwaru vašeho zařízení. Starší zařízení nemusí podporovat přehrávání videa 4K UHD nebo H.265. Pokud narazíte na problémy, zkontrolujte možnosti přehrávání videa na vašem zařízení.
• Snímková frekvence se může během Wi-Fi streamování lišit. U jiných modelů auto kamer pro kódování videa se používá H.264(AVC).

Image quality (Kvalita obrazu) #

Můžete si upravit nastavení kvality záznamu obrazu (přenosová rychlost). Vyberte si mezi:
• Highest (Extreme*) – Nejvyšší (extrémní) (25 Mbit/s) 
• Highest – Nejvyšší (12 Mbit/s)
• High – Vysoká (10 Mbit/s)
• Normal – Normální (8 Mbit/s)

Zvýšením kvality obrazu se zvětší i velikost video souborů. Doba načítání a kopírování se odpovídajícím způsobem prodlouží. Pokud váš telefon nepodporuje streamování videa v “Highest (Extreme)” kvalitě, zkopírujte záznam do telefonu a přehrajte jej z interní paměti. Případně můžete zvolit možnost “Quick playback” (Rychlé přehrávání).

Poznámka: Kvalita Highest (Extreme) – Nejvyšší (extrémní) (25 Mbit/s) je k dispozici pouze u modelu řady 900 a 750. 

Enhanced night vision (Vylepšené noční vidění) #

Palubní kamera má vlastní funkce nočního vidění. Pokud jej chcete vylepšit, povolte funkci “Enhanced night vision” vylepšené noční vidění.

Brightness (Jas) #

Můžete si upravit úroveň jasu záznamu palubní kamery.

Recording (Nahrávání) #

Normal recording (Normální nahrávání) #

Když je tato volba vypnuta, kamera nenahrává v normálním režimu.

Parking mode recording (Nahrávání v parkovacím režimu) #

Pokud je tato volba povolena, přístrojová kamera se přepne z normálního režimu nahrávání do nahrávání v parkovacím režimu, pokud je vozidlo vypnuté (ACC+) nebo stojí po dobu 5 minut (G-Sensor). Existují dva režimy parkování. 1. Pokud zvolíte “Motion & Impact detection” (Detekce pohybu a nárazu) pro nahrávání záznamu, pokud v zorném poli palubní kamery bude detekován pohyb. Pokud G-senzor detekuje vibrace/náraz, palubní kamera uloží samostatný soubor do složky se záznamy zvláštní události.
2. Alternativně, pokud zvolíte “Time lapse” (Časosběr), kamera nepřetržitě zaznamenává s rychlostí 1 fps a ukládá záznamy, které se přehrávají při 30fps. Každá minuta takto zaznamenaného videa pokrývá 30 minut skutečného času. Pokud G-senzor detekuje vibrace/náraz, kamera uloží samostatný soubor do složky se záznamy zvláštní události v normální rychlostí.

Rear Camera recording in parking mode (Nahrávání zadní kamery v parkovacím režimu) #

Můžete si zapnout nebo vypnout nahrávání zadní kamery. Video soubory ze zadního pohledu budou vytvořeny jako soubory parkovacího režimu.

Interior Camera recording in parking mode (Nahrávání interiérové kamery v parkovacím režimu) #

Můžete si zapnout nebo vypnout nahrávání interiérové ​​kamery. Videosoubory z interiéru budou vytvořeny v jako soubory parkovacího režimu.

Voice recording (Hlasové nahrávání) #

Kamera nenahrává zvuk, když je vypnuta.

GPS location recording (GPS záznam polohy) #

Záznam polohy GPS dokáže ochránit vaše soukromí. Záznam polohy GPS je ve výchozím nastavení zapnutý. Když tato volba je vypnutá, poloha GPS se nezaznamenává ani neodesílá na cloudový server. Vaše soukromí tak bude chráněno. Deaktivaci této volby nevypnete některé užitečné funkce, jako jsou korekce času, zobrazení rychlosti a další události související s rychlostí. Níže jsou uvedené funkce, které budou ovlivněny vypnutím funkce “GPS location recording”.

Liveview (Živý náhled): V živém náhledu se zobrazí zpráva, která vás upozorní, že záznam polohy GPS na mapě je vypnutý. (“GPS location recording off” (Nahrávání polohy GPS je vypnuto))
Camera list (Map view) (Seznam kamer (zobrazení mapy)): Poloha vozidla na mapě se nezobrazí.
Video playback (Přehrávání videa): V živém náhledu se zobrazí zpráva, která vás upozorní o tom, že záznam polohy GPS na mapě je vypnutý.
GPS Tracking (GPS sledování): Server neuloží data sledování.
Geo-Fencing: Neobjeví se žádná upozornění, proto nebude vytvořen soubor pro nahrávání zvláštní události.
Zpráva o jízdě: Informace související s polohou se nezobrazí.
Živé nahrávání událostí: Pod přehrávačem videa se zobrazí zpráva, která vás informuje o tom, že ” GPS location recording” (nahrávání polohy GPS) je na mapě vypnuto. (GPS location recording off)
Korekce času GPS: Není ovlivněna ani zapnutím, ani vypnutím.
Události související s rychlostí (zrychlení, prudké brzdění, překročení rychlosti a ostré zatáčky) a rychlost: Není ovlivněna ani zapnutím, ani vypnutím.

Date & time display (Zobrazení data a času) #

Zapnutí/vypnutí zobrazení data a času u videí.

Speed unit (Jednotka rychlosti) #

Vyberte km/h, MPH nebo vypněte.

Video segment length (Délka segmentu videa) #

Délka segmentu videa je pevně nastavena na 1 minutu.

Lock event files (Uzamknout soubory zvláštní událostí) #

Zapnutím této možnosti zamknete následující typy nahrávek a zabráníte jejich přepsání novějšími nahrávkami:
– Nahrávání zvláštní událostí během normálního a parkovacího režimu (E)
– Manuální nahrávání (M).

Zamknout lze maximálně 50 souborů. Jakmile dosáhnete tohoto limitu, zkontrolujte si uzamčené soubory na kartě microSD a uvolněte místo pro uzamčení nových nahrávek nebo povolte volbu “Overwrite locked files with new event files when storage is full” (Přepsat zamčené soubory novými soubory událostí, když je úložiště plné), aby bylo možné přepsat nejstarší uzamčené soubory.

Front camera rotation (Otočení přední kamery) #

Pokud jste nainstalovali přední kameru v obracené poloze, použijte toto nastavení k otočení obrazu přední kamery o 180°.

Rear camera orientation (Orientace zadní kamery) #

Toto nastavení použijte k otočení obrazu zadní kamery o 180° nebo k zrcadlení videa.

Sensitivity (Citlivost) #

V nastavení citlivosti můžete si změnit nastavení G-senzoru (v normálním režimu nebo v parkovacím režimu a detekce pohybu (v parkovacím režimu).

 

G-Sensor (v normálním režimu) / G-Sensor (v parkovacím režimu) #

G-Senzor měří pohyb vozidla ve 3 osách – nahoru a dolů, doleva a doprava, dopředu a dozadu. V případě, že G-Senzor detekuje silné nebo náhlé pohyby (např. náraz nebo srážku), spustí nahrávání záznamu zvláštní události. Můžete si upravit citlivost tak, aby drobné incidenty a nárazy nespouštěli záznam události. Chcete-li vypnout nahrávání událostí na základě detekcí nárazu, nastavte citlivost G-senzoru na vypnuto.

Motion Detection (Parking Mode) – Detekce pohybu (v parkovacím režimu) #

V parkovacím režimu při detekce pohybu palubní kamera nepřetržitě ukládá video do vyrovnávací paměti a ukládá záznam v parkovacím režimu pouze tehdy, když je v zorném poli palubní kamery detekován pohyb.

Citlivost detekce pohybu můžete si upravit tak, aby drobné pohyby způsobené větrem nebo deštěm nespustili záznam. Při nastavování citlivosti vezměte prosím v úvahu okolí prostory vedle vašeho vozidla. Můžete také zvolit detekce určité oblasti, abyste snížili riziko spuštění nežádoucích pohybových záznamů v důsledku pohybujících ve větru stromů, vlajek nebo jiných předmětů. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny oblasti. Pokud chcete ignorovat detekci pohybu v určité oblasti (oblastech), zrušte zaškrtnutí jejich výběru.

1CH 2CH 3CH

V závislosti na počtu kamer připojených k hlavní auto kameře budou použita různá nastavení zobrazení v části “Detection region” (Oblast detekce).

Systém #

V Nastavení systému můžete si měnit nastavení LED indikátorů, Proximity sensoru (senzoru přiblížení), Voice guidance (hlasového navádění), Volume (hlasitosti), Scheduled reboot (plánovaného restartu), Set time (nastavení času), Speed alert (upozornění na překročení rychlosti), Battery Protection (Ochrana autobaterie) nebo User text overlay (doplňující text uživatele).

Poznámka: Když je ochrana autobaterie vypnuta, palubní kamera nespustí nahrávání záznamu v parkovacím režimu. 

LED #

Recording status (Stav nahrávání) #

Můžete si zapnout nebo vypnout Led indikátor stavu nahrávání.

 

Front security (Normal mode) – Přední indikátor zabezpečení (v normálním režimu) #

Bezpečnostní LED indikátor můžete zapnout/vypnout (pro normální režim nahrávání).

 

Front security (Parking mode) – Přední indikátor zabezpečení (v parkovacím režimu) #

Bezpečnostní LED indikátor můžete zapnout/vypnout (pro parkovací režim nahrávání).

 

Rear security (Zadní indikátor zabezpečení) #

Bezpečnostní LED indikátor zadní kamery můžete zapnout nebo vypnout.

 

Interior Security (Interiérový indikátor zabezpečení) #

Bezpečnostní LED indikátor interiérové kamery můžete zapnout nebo vypnout.

 

LTE (v parkovacím režimu) #

LTE LED indikátor můžete zapnout/vypnout (pro parkovací režim nahrávání).

 

Wi-Fi (parkovací režim) #

Wi-Fi LED můžete zapnout/vypnout pro parkovací režim.

 

Proximity sensor (Senzor přiblížení) #

Můžete si vybrat funkci senzoru přiblížení. Dostupné jsou následující možnosti:

Off (Zcela vypnout) 

Voice recording (Zapnout/vypnout nahrávání zvuku)

Manual recording (Spustit manuální nahrávání)

Voice guidance (Hlasové navádění) #

Nastavení hlasového navádění můžete zapnout/vypnout.

Volume (Hlasitost) #

Můžete si upravit hlasitost hlasových pokynů (oznámení).

 

Scheduled Reboot (Plánovaný restart) #

Pro lepší stabilitu auto kamera se automaticky restartuje jednou za den v nastavené době, pokud je v režimu parkování. Pokud kamera v nastaveném čase nahrává, přeskočí plánovaný restart. Můžete povolit / zakázat a měnit čas pro plánované restartování. Výchozí čas je 03:00.

Speed alert (Upozornění na překročení rychlosti) #

Nastavte rychlostní limit (až 300 km/h nebo 200 MPH) pro upozornění na překročení rychlosti. Když vozidlo překročí stanovený rychlostní limit, kamera zapípá a přepne se na záznam zvláštní událostí. Po uložení jednoho souboru záznamu události palubní kamera se přepne zpět do normálního režimu nahrávání.

Battery Protection (Ochrana autobaterie*) #

*pouze při použití profi napájecího kabelu

Když je ochrana baterie zapnutá, auto kamera BlackVue zůstane zapnuta i když je zapalovaní vozidla vypnuto, zároveň zabraňuje vybití akumulátoru v parkovacím režimu nahrávání. Pokud je tato funkce povolena, kamera se automaticky vypne podle nastaveni časovače vypnutí anebo poklesu napětí autobaterii.
Poznámka: Doporučené nastavení pro odpojení auto kamery při nízkém napětí autobaterie je v zimě 12V nebo vyšší.

Poznámka:

  • Doporučené nastavení pro odpojení kamery v zimě je 12V nebo vyšší (pro osobní vozidla).
  • Pokud je ochrana baterie vypnutá, palubní kamera nebude fungovat, když je vozidlo vypnuté (ACC+ vypnuto). 

Cut-off timer 

*pouze při aktivaci Battery Protection

Pokud je tato funkce povolena (ON), kamera se automaticky vypne podle nastaveni časovače vypnutí (lze nastavit čas vypnuti od 1 do 48 hod)

Low voltage cut-off

*pouze při aktivaci Battery Protection

Pokud je tato funkce povolena (ON), kamera se automaticky vypne při poklesu napětí autobaterii pod určitou hodnotu (lze nastavit od 11,8V do 12,5V a u 24V system od 23,6V do 24V)

Poznámka:

  • Pokud necháte funkci Battery Protection zapnutou, ale neaktivujete žádnou s funkcí Cutt-off nebo Low voltage cut-off při klasickém připojení přes profi napájecí kabel muže dojit k vybiti autobaterii. Tuto variantu používejte pouze při připojení kamery přes externí Power Bank Baterie B-12X.
  • Pokud necháte funkci Battery Protection zapnutou, a současně aktivujete obě funkci Cutt-off a Low voltage cut-off při klasickém připojení přes profi napájecí kabel kamera se vypne podle toho co nastane drive (pokles napětí nebo časový interval). 

Seamless pairing

Funkce snadného párovaní palubní kamery a smartphone. Umožnuje jednoduché párovaní pomocí Bluetooth.

User text overlay (Doplňující text) #

Můžete si vložit uživatelský text o délce až 20 znaků pomocí kombinace anglických písmen (A–Z, a–z), čísel (0–9) a symbolů (:;’/+-_()$#). Text je zobrazován v levém horním rohu nahraných videí.

DMS #

 

Wi-Fi #

Login credentials (Přihlašovací údaje) #

Můžete si změnit SSID a heslo pro přihlášení k Wi-Fi auto kamery.

 

Wi-Fi auto turn off (Automatické vypnutí Wi-Fi) #

Wi-Fi se automaticky zapne po zapnutí palubní kamery a zůstane zapnutá. Nastavení Wi-Fi můžete upravit tak, aby se Wi-FI automaticky vypnula.

  ON (zapnuto) OFF (vypnuto)
Automatické vypnutí Wi-Fi Wi-Fi bude vypnuta při nečinnosti po dobu 10minut. Wi-Fi se nevypíná automaticky.

Poznámka:
• Nastavení automatického vypnutí Wi-Fi neovlivňuje hotspot Wi-Fi pro cloudové připojení.

 

LTE #

Pokud používáte kameru BlackVue s podporou LTE, budete moci zobrazit nastavení LTE. Pokud chcete využívat mobilní data, zapněte si LTE.

 

Cloud #

V nastavení Cloudu můžete změnit nastavení Cloud Hotspotu. Kliknutím na “Enable Cloud service” (Povolit cloudové služby) a “Cloud service hotspot settings” (Nastavení hotspotu pro cloudové služby) nastavte SSID/Heslo.

 

Cloud Hotspot

1. Nastavení hotspotu cloudové služby bude viditelné pouze po připojení kamery ke cloudu.

2. Aktuálně připojený hotspot nebude možné změnit, jak je znázorněno na obrázku výše.

3. Lze uložit až 3 SSID hotspotu Wi-Fi (např. domov, přenosný hotspot a práce). Klepnutím na 2 a 3 přidejte nastavení pro další aktivní body.

Vaše BlackVue se nejprve pokusí připojit k hotspotu č.1. Pokud se nepodaří připojit k hotspotu č.1, pokusí se připojit k hotspotu č.2 a poté k hotspotu č.3.

Poznámka:
• Pouze modely řady 900 jsou kompatibilní s frekvenci 5GHz.

 

FW language (Jazyk firmware) #

Můžete si změnit jazyk firmwaru vaší palubní kamery. Češtinu v tomto seznamu zatím nenajdete.

Poznámka: Nastavení firmware lze provádět na PC pomocí software Blackvue Cloud Web Viewer (www.blackvuecloud.com) když kamera je nebo není připojena ke cloudu. Když kamera není připojena ke cloudu nastavení se použíje až po její přípojení. Když je kamera připojena ke cloudu, automaticky se použije nové nastavení. Pokud jste nastavení několikrát změnili pomocí aplikace Blackvue app i software Cloud Web Viewer na počítače, automaticky se použijí nejnovější změna. Nejnovější změny budou určeny na základě času UTC, aby byla zajištěna správná synchronizace.

Název

Přejít nahoru